Licytacja 816/15 z dnia 2019/01/25

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Nowej Soli

  • nr księgi wieczystej: ZG1N/00057881/8
  • suma oszacowana: 51660
  • kwota wywołania: -25% 38745,00
  • wadium: 5166,00
  • postęp: 517,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/25 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_3147_134_PBW.jpg (002).jpg","size":168229,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3576\/S_3147_134_PBW.jpg%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3576\/thumbnail\/S_3147_134_PBW.jpg%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_3147_134_PBW.jpg%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_3147_134_PBW.jpg.jpg","size":177071,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3576\/S_3147_134_PBW.jpg.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3576\/thumbnail\/S_3147_134_PBW.jpg.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_3147_134_PBW.jpg.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, marsz. Józefa Piłsudskiego, Nowa Sól, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wesoła 14/14, Nowa Sól, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Leon Kołtko

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 3, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól

tel. 683875282 / fax. 683569915

Sygnatura: Km 816/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Leon Kołtko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wesoła 14/14, 67-100 Nowa Sól, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1N/00057881/8.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 14 o pow. użyt. 27,30m2, położony w Nowej Soli, ul. Wesoła nr 14, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1N/00057881/8 wraz z udziałem w wysokości 42/1000 w prawie użytkowania wieczystego do dnia 02.01.2101r. działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 96 ( tereny mieszkaniowe B o pow. 0,0894ha ), dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1N/00037478/4 oraz w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu. Właścicielem działki gruntu jest Gmina Nowa Sól o Statusie Miejskim. Lokal mieszkalny położony na poddaszu, składa się z przedpokoju, kuchni, dwóch pokoi i wc ( pod schodami na korytarzu ). Pomieszczenia przynależne to komórka (boks na podwórzu) i nieużytkowana piwnica. Ogółem powierzchnia przynależna to 6,85 m2. Ogółem powierzchnia lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 34,15 m2.

Suma oszacowania wynosi 51 660,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 745,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 166,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE 90 1020 5402 0000 0502 0120 2159.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Leon Kołtko

 

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: