Licytacja 502/16 z dnia 2019/01/24

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Bolechowie przy ul. Szkolnej

  • nr księgi wieczystej: PO1P/00181012/3
  • suma oszacowana: 154400
  • kwota wywołania: -25% 115800,00
  • wadium: 15440,00
  • postęp: 1544,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/24 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2018-12-21 o 14.26.03.png","size":880321,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3577\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.26.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3577\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.26.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202018-12-21%20o%2014.26.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Poznań, al. Marcinkowskiego 32

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Bolechowo, ul. Szkolna 12/2

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym

Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Tomasz Barczynski

ul. Glówna 6, 61-005 Poznan, telefon: 616543718

Km 502/16, Km 812/18, Km 968/18

www.komornikpoznan.eu

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Tomasz Barczyński działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 9:00 w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w Poznaniu w sali 8 odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 52,40 m2, Bolechowo, ul. Szkolna 12/2, KW PO1P/00181012/3. Lokal znajduje się na parterze budynku i składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni i korytarza. Lokal posiada piwnicę.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę jest na kwotę: 154.400,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 oszacowania tj. kwotę: 115.800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 15.440,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika nr 17 2030 0045 1110 0000 0219 9080 (tytułem rękojmi, sygn. akt Km 502/16) lub w kancelarii komornika - art 962 § 1 kpc. Rękojmie można także złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego można zapoznać się w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: