Licytacja 61/13 z dnia 2019/01/15

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Brodnicy

  • nr księgi wieczystej: TO1B/00044441/6
  • suma oszacowana: 73000
  • kwota wywołania: -33% 48666,67
  • wadium: 7300,00
  • postęp: 730,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/15 11:10

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_4_138_PHS .jpg(002).jpg","size":161895,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3579\/S_4_138_PHS%20.jpg%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3579\/thumbnail\/S_4_138_PHS%20.jpg%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_4_138_PHS%20.jpg%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_4_138_PHS.jpg.jpg","size":153521,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3579\/S_4_138_PHS.jpg.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3579\/thumbnail\/S_4_138_PHS.jpg.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_4_138_PHS.jpg.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Sądowa, Brodnica, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mazurska 18/5, Brodnica, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza, ul. św. Jakuba 16, Brodnica, 87-300 Brodnica

tel. 564954961 / fax. 564982362

Sygnatura: Km 61/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-01-2019 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy ul. Sądowa 5, 87-300 Brodnica, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Mazurska 18/5, 87-300 Brodnica, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1B/00044441/6.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytk. 45,30 m2. Lokal znajduje się na II kondygnacji, składa się z 2 pokoi, kuchni,łazienki i korytarza. do lokalu przynalyży piwnica o pow. 12,90 m2. Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych budynku wynoszący 5820/39070 zapisany w KW TO1B/00005600/4

Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS Brodnica 12 9484 1150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Jarosław Gardocki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: