Licytacja 124/17 z dnia 2019/01/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka w okolicy Limanowej

  • nr księgi wieczystej: NS1L/00046109/5
  • suma oszacowana: 130000
  • kwota wywołania: -25% 97500,00
  • wadium: 13000,00
  • postęp: 1300,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/14 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 12.06.55.jpg","size":85130,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3580\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2012.06.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3580\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2012.06.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2012.06.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Limanowej, Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, Fabryczna, Mszana Dolna, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Slopnice Krolewskie, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej
Szymon Michno Kancelaria Komornicza w Limanowej
34-600 Limanowa, ul. Spacerowa 7C/1
17 8804 0000 0000 0013 1326 0001 Bank Spółdzielczy w Limanowej


OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Szymon Michno Kancelaria Komornicza w Limanowej
zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że w dniu 14.01.2019 r. o godz. 10:00 w tut. kancelarii pod adresem:
Limanowa ul. Spacerowa 7C/1 odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Stopnice Królewskie i opisana jako:
dz. ew. nr 1684/1 o pow. 0,4100 ha
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW NS1L/00046109/5.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 97.500,00. zł .
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 13.000,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:
Bank Spółdzielczy w Limanowej 17 8804 0000 0000 0013 1326 0001.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych , obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach 8-15 będzie można oglądać tą nieruchomość i przeglądać w kancelarii protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Zgodnie z §23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: