Licytacja 771/16 z dnia 2019/01/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Białobrzegach koło Rzeszowa

  • nr księgi wieczystej: RZ1A/00056159/0
  • suma oszacowana: 259979
  • kwota wywołania: -25% 194985,00
  • wadium: 25997,90
  • postęp: 2600,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/14 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 14.02.49.png","size":554397,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.02.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.02.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.02.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 14.03.07.png","size":577466,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.03.07.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.03.07.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.03.07.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 14.03.33.png","size":525350,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.03.33.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.03.33.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.03.33.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 14.04.06.png","size":370926,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.04.06.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3581\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.04.06.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.04.06.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Łańcut, ul. Grunwaldzka 10

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 119

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie

Adrian Kurowiecki

Kancelaria Komornicza, Traugutta 6, Łańcut, 37-100 Łańcut

tel. 17 779-89-84 / fax. -

Sygnatura: KM 771/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki Kancelaria Komornicza w Łańcucie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 14-01-2019 r. o godz. 9.00 w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 - sala nr 203 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 119 określonej jako prawo własności na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomości położonej w miejscowości: Białobrzegi, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łańcucie o numerze: RZ1A/00056159/0. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 259.979,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 194.984,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wwysokości 10% ceny oszacowania tj. 25.997,90 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika nr 24 2030 0045 1110 0000 0209 2060 w Bank BGŻ BNP Paribas SA z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Do licytowanej nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11.04.2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 Nr 64 poz 592 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 14.04.2016r o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmieni niektórych ustaw. Zgodnie z ustawą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Definicja rolnika indywidualnego zamieszczona jest w art. 6 wspomnianej ustawy. Nabycie nieruchomości rolnej przez inny podmiot (poza wyjątkami wskazanymi enumeratywnie w powoływanej ustawie) możliwa jest tylko za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażonego w drodze decyzji administracyjnej. Wymagane dokumenty licytant winien przedłożyć komornikowi przed rozpoczęciem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art. 954kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków i innych danin publicznych, po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa ich dochodzenia od nabywcy nieruchomości.

Komornik Sądowy

Adrian Kurowiecki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: