Licytacja 479/16 z dnia 2019/01/17

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Gorlicami

  • nr księgi wieczystej: NS1G/00037296/1
  • suma oszacowana: 275739
  • kwota wywołania: -33% 183826,00
  • wadium: 27573,90
  • postęp: 2758,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/17 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.45.58.jpg","size":133889,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.45.58.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.45.58.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.45.58.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.46.25.jpg","size":144058,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.46.49.jpg","size":369641,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.49.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.49.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.49.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 14.46.59.jpg","size":515376,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.59.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3583\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.59.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2014.46.59.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Gorlicach, Biecka, Gorlice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Męcina Mała, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski
38-300 Gorlice, ul. Legionów 12/6 A
tel. / fax:18 353 10 84, 18 352 03 02, www.komornikgorlice.info, e-mail:gorlice@komornik.pl
konto nr: 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Santander Bank Polska S.A.

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-01-2019 o godz. 11:00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana działka ewid nr 62/1 o pow. 0,1465 ha na prawach
wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położona w miejscowości Męcina Mała, posiadającej założoną księgę
wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW NS1G/00037296/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę. 275 739,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 2/3 wartości oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 183 826,00 zł.
Rękojmia w wysokości 10% wartości oszacowania tj. kwotę: 27 573,90 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce
w sekretariacie kancelarii lub na konto komornika nr:
64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 Deutsche Bank Polska SA.


Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.
Więcej informacji na stronie internetowej www.komornikgorlice.info


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. S ust. 2 i 3. ( art. 2a . Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. )
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc ).


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach
Cezary Błażowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: