Licytacja 94/17 z dnia 2019/01/17

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Marciszowie koło Kamiennej Góry

  • nr księgi wieczystej: JG1K/00016322/7
  • suma oszacowana: 55765
  • kwota wywołania: -33% 37177,00
  • wadium: 5576,50
  • postęp: 558,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/17 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 14.58.15.png","size":740071,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3584\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.58.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.58.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.58.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 14.59.14.png","size":568186,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3584\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.59.14.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3584\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.59.14.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2014.59.14.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Główna 58/5, 58-410 MARCISZÓW

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze

Wojciech Jędrzejczuk

Kancelaria Komornicza, Okrzei 3, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra

tel. 75 6453440 / fax. 75 6453440

Sygnatura: Km 94/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Wojciech Jędrzejczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2019 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze z siedzibą przy Aleja Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra, pokój 37, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Główna 58/5, 58-410 MARCISZÓW, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1K/00016322/7.

Suma oszacowania wynosi 55 765,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 37 176,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 576,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze mieszczącym się pod adresem: Aleja Wojska Polskiego 36, Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Jędrzejczuk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: