Licytacja 920/16 z dnia 2019/01/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Bolesławcem

  • nr księgi wieczystej: JG1B/00041031/5
  • suma oszacowana: 190000
  • kwota wywołania: -33% 126666,66
  • wadium: 19000,00
  • postęp: 1900,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/21 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 15.07.47.jpg","size":117791,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3585\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.07.47.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3585\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.07.47.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.07.47.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 15.08.04.jpg","size":228940,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3585\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.08.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3585\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.08.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.08.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy Bolesławiec, Sądowa, Bolesławiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Iwiny, Polska

Komornik Sądowy (dawniej Rewii)
przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
Grzegorz Krukar
Kancelaria Komornicza ul. Sądowa 7, 59-700 Bolesławiec
tel. (75) 644 81 53, (75) 789 08 92 e-mail: boleslawiec2@komornik.pl Imp://www.komorniksadowyboleslawiec,p1
Km 920/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW JG1B/00041031/5


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2019r. ( poniedziałek ) o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 1 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej posadowionej na działce nr 314/6 o powierzchni 0,4116 ha zabudowanej budynkami użytkowymi o łącznej powierzchni użytkowej 750 m2 ( łącznie 4 zabudowania ) położonej w miejscowości Iwiny, gmina Warta Bolesławiecka, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1B/00041031/5.

Brak instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o. Wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu MNU/6 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Suma oszacowania wynosi 190.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 126.666,66zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.000,00zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bolesławcu
81 1020 2137 0000 9102 0062 0948
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: