Licytacja 601/17 z dnia 2019/01/21

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego

  • nr księgi wieczystej: SZ1S/00126220/9
  • suma oszacowana: 562000
  • kwota wywołania: -25% 421500,00
  • wadium: 56200,00
  • postęp: 5620,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/21 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.21.17.png","size":572361,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.21.32.png","size":447206,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.21.45.png","size":745180,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.45.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.45.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.45.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-08 at 15.21.59.png","size":954607,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.59.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3586\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.59.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-08%20at%2015.21.59.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Szczecin, pl. Żołnierza Polskiego 16

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 227/11

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 stycznia 2019 r.

o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Szczecin, przy al. Wojska Polskiego 227/11 posiadającego założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże

i Zachód w Szczecinie w X Wydziale Ksiąg Wieczystych pod nr KW SZ1S/00126220/9.

opis nieruchomości: nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 87,27 m2. Zgodnie z treścią aktu notarialnego i księgi wieczystej do lokalu przynależy powierzchnia przynależna o powierzchni 56,03 m2 wykorzystywana na cele mieszkalne. Lokal składa się z trzech pokoi i znajduje się w budynku 2 piętrowym z poddaszem użytkowym. Budynek podpiwniczony,wybudowany w 2000 r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 562 000, 00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę: 421 500,00 zł.

Ww. nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pod nr SZ1S/00126220/9.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości- tj. kwotę 56 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Wadium można również wpłacić na rachunek komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecinie 60 1020 4795 0000 9902 0132 4094.

W dniu 8 stycznia 2019 r. w godzinach od 10:30 do 11:00 jest możliwość obejrzenia nieruchomości.

Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji operat szacunkowy tej nieruchomości

wraz z aktami znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika przy ul. Południowa 25B. tel. 91 4877362

i w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód IX Wydział Egzekucyjny w Szczecinie

pl. Żołnierza Polskiego 16.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: