Licytacja 611/17 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Zawierciem

  • nr księgi wieczystej: CZ1Z/00059984/1
  • suma oszacowana: 356000
  • kwota wywołania: -25% 267000,00
  • wadium: 35600,00
  • postęp: 3560,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 15.54.04.jpg","size":184585,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3589\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.04.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3589\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.04.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.04.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 15.54.16.jpg","size":190084,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3589\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3589\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-08 o 15.54.27.jpg","size":166549,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3589\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.27.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3589\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.27.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-08%20o%2015.54.27.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Leśna, Zawiercie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wysoka, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Piotr Małek

Kancelaria Komornicza, Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 21, Zawiercie, 42-400 Zawiercie

tel. 326730450 / fax.

Sygnatura: Km 611/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Wysoka, 42-450 Łazy, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00059984/1.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie realizacji (działka ewid. nr 1287/4, mapa 9, obręb Wysoka, o pow. 3.840m2), położona: 42-450 Łazy, przy ul. Podmiejskiej, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00059984/1. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: "Rękojmia KM 611/17, I Co 814/17 ". Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek informuje, że na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK o. w Katowicach 73 11301017 0021 1000 5290 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu mieszczącym się pod adresem: Leśna 4, Zawiercie, 42-400 Zawiercie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Małek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: