Licytacja 628/15 z dnia 2019/01/22

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Nowogardzie

  • nr księgi wieczystej: SZ1O/00032661/3
  • suma oszacowana: 121200
  • kwota wywołania: -25% 90900,00
  • wadium: 12120,00
  • postęp: 1212,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/22 14:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_468_1_PGNH-H.JPG","size":214150,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3592\/S_468_1_PGNH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3592\/thumbnail\/S_468_1_PGNH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_468_1_PGNH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Konstytucji 3 Maja, Goleniów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

3 Maja 24, Nowogard, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie

Norbert Korzeniewski

Kancelaria Komornicza, Bolesława Prusa 17, Goleniów, 72-100 Goleniów

tel. 91 4182505 / fax. 91 4182505

Sygnatura: KM 628/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-01-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 8, 72-100 Goleniów, pokój 113, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy 3 Maja 24, 72-200 Nowogard, dla którego SĄD REJONOWY GOLENIÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1O/00032661/3.


Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni 38,40 m2 wraz z udziałem 142/1000 wspólnych części budynku i udziałem 142/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 12/2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz korytarza.

Suma oszacowania wynosi 121 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Norbert Korzeniewski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: