Licytacja 2263/17 z dnia 2019/01/23

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działka z domem w Sulejówku

  • nr księgi wieczystej: SI1M/00067923/8
  • suma oszacowana: 500000
  • kwota wywołania: -25% 375000,00
  • wadium: 50000,00
  • postęp: 5000,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/23 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 11.10.18.jpg","size":193717,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3595\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2011.10.18.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2011.10.18.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2011.10.18.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 11.10.32.jpg","size":184683,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3595\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2011.10.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3595\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2011.10.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2011.10.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Stefana Okrzei, Mińsk Mazowiecki, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Józefa Ignacego Kraszewskiego 47, Sulejówek, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim

Mirosław Dziedzic

Kancelaria Komornicza, Kazikowskiego 9F, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 257592854 / fax. 257592854

Sygnatura: KM 2263/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z siedzibą przy Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kraszewskiego 47, 05-071 Sulejówek, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1M/00067923/8.


Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana. Działka nr. 52/3 o powierzchni 0,0786 ha. Na działce znajduje się budynek dwukondygnacyjny, murowany o powierzchni zabudowy 212 m2. Nieruchomość użytkowana, uzbrojona w sieci: elektryczne, wodociągową, kanalizację lokalną i gaz sieciowy. Teren nieruchomości ogrodzony, zagospodarowany, posiada zieleń ozdobną. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przy wejściu do budynku taras-altana - posadzka betonowa oblicowana płytkami gresowymi, zadaszenie o konstrukcji drewnianej, kryte blachą, oparte na słupach drewnianych. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego Dz. U 2003. Nr 64 poz. 592 z póź. zm., oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej skarbu państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. z 2016 poz. 585.

Suma oszacowania wynosi 500 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 375 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Mirosław Dziedzic

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: