Licytacja 49/18 z dnia 2019/01/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Krakowie przy ul. Żeńców

  • nr księgi wieczystej: KR1P/00089955/1
  • suma oszacowana: 580000
  • kwota wywołania: -25% 435000,00
  • wadium: 58000,00
  • postęp: 5800,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/28 18:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.36.29.png","size":551194,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.29.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.29.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.29.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.36.38.png","size":455311,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.36.49.png","size":433807,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.36.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.37.05.png","size":280874,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.37.17.png","size":326343,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.37.27.png","size":271848,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.27.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.27.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.27.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.37.48.png","size":630037,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.37.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-09 at 12.38.02.png","size":844078,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.38.02.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3599\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.38.02.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-09%20at%2012.38.02.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy w Krakowie, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Żeńców 34, 30-734 Kraków, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Marta Dzięgiel

Kancelaria Komornicza, Rynek Podgórski 2, Kraków, 30-533 Kraków

tel. 790 554 790 / fax.

Sygnatura: KM 49/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Marta Dzięgiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-42, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Żeńców 34, 30-734 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00089955/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona przy ul. Żeńców 34 w Krakowie, obręb 28, jedn. ewid. Podgórze, składająca się z działki nr 524 w użytkowaniu wieczystym o pow. 4a88m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek piętrowy z poddaszem użytkowym i poziomem suteryn. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1P/00089955/1. Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 580.000, 00zł W tym: wartość składnika gruntowego wynosi 146.400zł, wartość składnika budowalnego wynosi: 433.600zł Wartość rynkowa udziału 1/3 części w prawie użytkowania wieczystego oraz budynku mieszkalnego wynosi 193.300,00zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 435 000,00zl. Rękojmia wynosi: 58.000,00zl Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 40116022020000000244412051 Bank Millennium SA. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUM do KM 49/18 ul. Żeńców 34" Nieruchomość można oglądać w dniu 16 stycznia 2019 godz. 14:00-14:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Suma oszacowania wynosi 580 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 435 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 58 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 40116022020000000244412051.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
16.01.2019 14:00 - 14:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marta Dzięgiel

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: