Licytacja 924/17 z dnia 2019/01/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Łowiczem

  • nr księgi wieczystej: LD1O/00032479/7
  • suma oszacowana: 29080
  • kwota wywołania: -25% 21810,00
  • wadium: 2908,00
  • postęp: 291,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/28 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_353_1_PGNH-H(01).JPG","size":125015,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/S_353_1_PGNH-H%2801%29.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/thumbnail\/S_353_1_PGNH-H%2801%29.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_353_1_PGNH-H%2801%29.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_353_1_PGNH-H(02).JPG","size":110282,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/S_353_1_PGNH-H%2802%29.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/thumbnail\/S_353_1_PGNH-H%2802%29.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_353_1_PGNH-H%2802%29.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_353_1_PGNH-H.JPG","size":112783,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/S_353_1_PGNH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/thumbnail\/S_353_1_PGNH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_353_1_PGNH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 12.43.06.jpg","size":76618,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2012.43.06.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3600\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2012.43.06.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2012.43.06.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Kaliska, Łowicz, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Piaski, gmina Nieborów

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu
Marek Cichal
Kancelaria Komornicza, Chopina 7, Łowicz, 99-400 Łowicz
tel. (46) 8376103 / fax. (46) 8300802
Sygnatura: KM 924/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marek Cichal na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-01-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu z siedzibą przy Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Piaski, 99-416 Nieborów, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1O/00032479/7.


Opis nieruchomości:
niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości: Piaski, gmina Nieborów, działka 12/1, o pow. 2.644 m2, zapisanej w Księdze Wieczystej Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu pod nr KW LD1O/00032479/7, stanowiącej własność: Daniela Broneckiego i Bogumiły Dudkowskiej - Broneckiej na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Suma oszacowania wynosi 29 080,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 810,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 908,00 zł. Rękojmia powinna być złożona, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu Centrala 84 9288 0001 0003 4672 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed Licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta - sygn. akt I Co 484/17 w Sądzie Rejonowym w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3 w zakresie znajdujących się w tych aktach dokumentów: odpisu protokołu oszacowania nieruchomości, operatu szacunkowego biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy
Marek Cichal

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: