Licytacja 7202/16 z dnia 2019/01/31

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Bielskiem-Białą

  • nr księgi wieczystej: BB1B/00126972/0
  • suma oszacowana: 73000
  • kwota wywołania: -50% 36500
  • wadium: 7300,00
  • postęp: 730,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/31 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 13.01.50.jpg","size":77364,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3602\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.01.50.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3602\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.01.50.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2013.01.50.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mickiewicza, Bielsko-Biała, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Chmielowa, Kozy, Polska

Komornik Sądowy Rafał Łyszczek

tel. (33) 488-00-70

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 zawiadamia
na podstawie art. 1013.6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc-879 kpc
że w dniu 2019-01-31 o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7
odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Kozy w okolicy ul. Chmielowej, w skład której wchodzą parcele nr pgr. 2889/11 oraz pgr. 2889/12 o łącznej powierzchni 0,1367 ha. Działka nr 2889/11 o powierzchni 0,0692 ha to nieruchomość gruntowa o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową, natomiast działka nr 2889/12 o powierzchni 0,0675 ha to nieruchomość gruntowa o przeznaczeniu pod tereny zieleni. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00126972/0. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 73 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę: 36 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 7.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2019-01-30 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Zgodnie z art. 871 kpc nabywa jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.
Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl
Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: