Licytacja 414/17 z dnia 2019/01/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Starachowicami

  • nr księgi wieczystej: KI1H/00008780/0
  • suma oszacowana: 141000
  • kwota wywołania: -33% 94000,00
  • wadium: 14100,00
  • postęp: 1410,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/15 13:15

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.09.28.jpg","size":139493,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.28.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.28.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.28.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.09.35.jpg","size":147107,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.35.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.35.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.35.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.09.43.jpg","size":121421,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.09.53.jpg","size":57517,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.09.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.10.03.jpg","size":59441,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.10.03.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.10.03.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.10.03.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.10.17.jpg","size":58626,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.10.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3604\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.10.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.10.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court in Starachowice, Stanisława Staszica, Starachowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Wiącka 52a, Bodzentyn

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach
Gotfryd Nowak
Kancelaria Komornicza w Starachowicach
27-200 Starachowice ul. Staszica 13

Tel.: 41 2754347, Fax: 41 2754347
e-mail: starachowice2@komornik.pl

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach Gotfryd Nowak prowadzący Kancelarię Komorniczą w Starachowicach przy ul. Staszica 13 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

 


15-01-2019 roku roku o godz. 13,15

 


w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Starachowicach przy ul. Staszica 12 odbędzie się:

 


D R U G A L I C Y T A C J A

 


nieruchomości położonej we wsi Wiącka 52a gmina Bodzentyn, mającej założoną księgę wieczystą KI1H/00008780/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego


w Starachowicach, oznaczonej jako położona w obrębie 0023Wiącka działka nr 119/1o powierzchni 0,0900 ha zabudowana murowanym całkowicie podpiwniczonym parterowym, czteroizbowym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 78,36 m 2. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkalnej wsi Wiącka.


Nieruchomość od strony południowej przylega do biegnącej przez wieś Wiącka asfaltowej drogi powiatowej


i ma urządzony zjazd o nawierzchni asfaltowej.

 


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 141.000,00 zł.

 


Cena wywoławcza wynosi 94.000,00 zł.

 

 


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości


na rachunek bankowy komornika: nr 53 1020 2674 0000 2502 0003 2672 prowadzony przez PKO BP SA lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Starachowicach przy ul. Staszica 13.


Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko dłużnika


oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.


Rękojmia stanowi kwotę 14.100,00 zł


Nieruchomość można oglądać w dniu 31-12-2018 r. od godziny 9.00 do 9,30 zaś operat szacunkowy


tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo


o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpoźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną


z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym.


Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: