Licytacja 1411/18 z dnia 2019/01/24

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Bielsku-Białej

  • nr księgi wieczystej: BB1B/00129513/6
  • suma oszacowana: 143000
  • kwota wywołania: -25% 107250,00
  • wadium: 14300,00
  • postęp: 1430,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/24 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-09 o 16.22.17.jpg","size":237158,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3605\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.22.17.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3605\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.22.17.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-09%20o%2016.22.17.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Mickiewicza, Bielsko-Biała, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Braterska 59, Bielsko-Biała, Polska

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Rafał Łyszczek
Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej

ul. Krzemienna 7
43-316 Bielsko-Biała

Telefon: (33) 488-00-70 
Fax: (33) 488-00-79
Adresy e-mail:
sekretariat@komornikbielsko.pl
bielsko.biala1@komornik.pl

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia
na podstawie art. 1013.6 § 1 kpc w związku z art. 867 kpc-879 kpc
że w dniu 2019-01-24 o godz. 12:00
w Kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7
odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

gruntowej położonej w miejscowości Bielsko-Biała w rejonie ulicy Braterskiej 59 , w skład której
wchodzi parcela nr 1839/51 o powierzchni 0,2001 ha, leżąca w terenach przeznaczonych w części wschodniej pod zabudowę mieszkaniową oraz w części zachodniej pod tereny zieleni. Nieruchomość posiada prawo przejazdu po dz. 1839/48, pasem o szerokości 4 metrów do ul. Braterskiej. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej nr BB1B/00129513/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 143 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 107 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 14.300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2019-01-23 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Zgodnie z art. 871 kpc nabywa jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl

Wyłączenia podmiotowe: w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: