Licytacja 316/18 z dnia 2019/01/25

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Żywcu

  • nr księgi wieczystej: BB1Z/00029749/9
  • suma oszacowana: 308800
  • kwota wywołania: -25% 231600,00
  • wadium: 30880,00
  • postęp: 3088,00
  • data i godzina licytacji: 2019/01/25 11:40

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-10 at 11.56.44.png","size":495732,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3606\/Screen%20Shot%202019-01-10%20at%2011.56.44.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3606\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-10%20at%2011.56.44.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-10%20at%2011.56.44.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-10 at 11.57.12.png","size":751200,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3606\/Screen%20Shot%202019-01-10%20at%2011.57.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3606\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-10%20at%2011.57.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-10%20at%2011.57.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Żywiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Jodłowa, Żywiec, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Agata Różycka

Kancelaria Komornicza, 3 Maja 31, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 33 861 56 65 / fax. 33 861 56 65

Sygnatura: KM 316/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Agata Różycka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-01-2019 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 46, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jodłowa , 34-300 Żywiec, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00029749/9.

Suma oszacowania wynosi 308 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Bielsko Biała 12102013900000680201137462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Agata Różycka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: