Licytacja 2228/17 z dnia 2019/02/11

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie pod Gliwicami

  • nr księgi wieczystej: GL1G/00075277/5
  • suma oszacowana: 116400
  • kwota wywołania: -33% 77601,00
  • wadium: 11640,00
  • postęp: 1164,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/11 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_12_197_PPKH-H. jpg.png","size":969706,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3623\/S_12_197_PPKH-H.%20jpg.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3623\/thumbnail\/S_12_197_PPKH-H.%20jpg.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_12_197_PPKH-H.%20jpg.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Powstańców Warszawy, Gliwice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Feliksa Michalskiego 35/4, Knurów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Wojciech Skutecki

Kancelaria Komornicza, Aleja Korfantego 10, Gliwice, 44-100 Gliwice

tel. 322317901 / fax. 322317901

Sygnatura: Km 2228/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wojciech Skutecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 219, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Michalskiego 35/4, 44-193 Knurów, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00075277/5.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa mieszkalna położona w Knurowie przy ul. Michalskiego 35/4, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00075277/5 stanowiącej własność dłużnika Piotr Charyga; lokal dwupoziomowy, składa się z pokoju i kuchni oraz łazienki z WC na parterze oraz z 3 pokoi przerobionych ze strychu na poddaszu; łączna powierzchnia użytkowa wynosi 77 m2; z prawem własności lokalu związany jest udział 24/100 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i w nieruchomości wspólnej zapisanej w księdze wieczystej GL1G/00075276/8.

Suma oszacowania wynosi 116 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 42 1020 2401 0000 0002 0230 7338.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach mieszczącym się pod adresem: Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100 Gliwice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Skutecki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: