Licytacja 665/18 z dnia 2019/02/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Wadowicami

  • nr księgi wieczystej: KR1W/00045971/4
  • suma oszacowana: 431000
  • kwota wywołania: -25% 323250,00
  • wadium: 43100,00
  • postęp: 4310,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/13 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_420_1_PGNH-H.jpg (002).jpg","size":772788,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3627\/S_420_1_PGNH-H.jpg%20%28002%29.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3627\/thumbnail\/S_420_1_PGNH-H.jpg%20%28002%29.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_420_1_PGNH-H.jpg%20%28002%29.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_420_1_PGNH-H.jpg .jpg","size":770910,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3627\/S_420_1_PGNH-H.jpg%20.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3627\/thumbnail\/S_420_1_PGNH-H.jpg%20.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_420_1_PGNH-H.jpg%20.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żwirki i Wigury, Wadowice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Stryszów, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 665/18, Km 1691/18


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 665/18
Wadowice, dnia 2018-12-11


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.02.2019r - o godz.: 0930 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Stryszów, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00045971/4.

Nieruchomość zlokalizowana jest, w odległości ok. 12 km na południowy wschód od Wadowic, ok. 900m od Jeziora Mucharskiego i ok. 3km na południowy zachód od centrum Stryszowa, gdzie znajdują się: się Szkoła Podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia kościół oraz sklepy. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne i letniskowe. Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki nr: 4435/7 i 4435/8 o łącznej pow. 0,2072ha. Znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 205m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 28m2.
Budynek mieszkalny wybudowany w 2005r, w dobrym stanie technicznym, bez konieczności przeprowadzania poważniejszych remontów, obecnie niezamieszkały.
Teren nieruchomości posiada pełne uzbrojenie tj. przyłącz energetyczny, gazowy, kanalizacji sanitarnej, telefoniczny oraz wodę z własnej studni. Na terenie 4435/8 zlokalizowane jest szambo.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.


Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 431.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 323.250,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 43.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 857/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
mgr Łukasz Kołodziejczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: