Licytacja 73/16 z dnia 2019/02/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka pod Krakowem

  • nr księgi wieczystej: KR3I/00030097/7
  • suma oszacowana: 140166
  • kwota wywołania: -50% 70083
  • wadium: 14016,60
  • postęp: 1402,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/13 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-28 at 11.13.39.png","size":547396,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3628\/Screen%20Shot%202019-01-28%20at%2011.13.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3628\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-28%20at%2011.13.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-28%20at%2011.13.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 10.12.51.jpg","size":206603,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3628\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.12.51.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3628\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.12.51.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.12.51.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 10.13.03.jpg","size":195277,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3628\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.13.03.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3628\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.13.03.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.13.03.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Janińska, Wieliczka, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Konary 32-031, Konary, Polska


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce

Sławomir Szynalik

Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 30, Wieliczka, 32-020 Wieliczka

tel. 12 288 35 55 / fax. 12 345 0343

Sygnatura: KMP 73/16

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art 1013 [6] kpc w zw z art 871 kpc , że w dniu 13-02-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się


druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako: działki nr 206/5, 206/6, położonej w miejscowości Konary, dla której to Sąd Rejonowy w Wieliczce Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądowi Rejonowemu SKAWINA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR3I/00030097/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140 166,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: połowa wartości oszacowania 70 083,00


Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki
oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia,
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego
postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.
Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu 14 przed licytacją w godz. 10:00 12:00
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw dożytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: