Licytacja 776/16 z dnia 2019/02/13

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Piasecznem

  • nr księgi wieczystej: WA5M/00273646/6
  • suma oszacowana: 434300
  • kwota wywołania: -25% 325725,00
  • wadium: 43430,00
  • postęp: 4343,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/13 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 10.31.31.jpg","size":151948,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3630\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.31.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3630\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.31.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.31.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 10.31.42.jpg","size":282214,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3630\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.42.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3630\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.42.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.42.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 10.31.53.jpg","size":279846,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3630\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.53.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3630\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.53.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2010.31.53.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Piasecznie

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Turystyczna 4, Wola Gołkowska, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Tadeusz Radecki

Kancelaria Komornicza, Powstańców Warszawy 25 A, Piaseczno, 05-500 Piaseczno

tel. 22 7502073 / fax. 22 726 74 95

Sygnatura: Km 776/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy ul. Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 36, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Turystyczna 4,Wola Gołkowska, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA5M/00273646/6.


Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi dz. ew. nr 196/3 o powierzchni 0,12ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 104m2, wymagającym częściowego wykończenia oraz przeprowadzenia prac remontowych. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 434 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 325 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 79 10201026 0000 1602 0164 7536.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tadeusz Radecki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: