Licytacja 16/17 z dnia 2019/02/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość rolna zabudowana pod Turkiem

  • nr księgi wieczystej: KZ1A/00038279/9
  • suma oszacowana: 81500
  • kwota wywołania: -25% 61125,00
  • wadium: 8150,00
  • postęp: 815,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/14 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.36.23.png","size":820759,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.23.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.23.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.23.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.36.39.png","size":647638,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 10.36.53.png","size":769592,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2010.36.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 11.11.26.png","size":541157,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2011.11.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3632\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2011.11.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2011.11.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Aleja Wolności 13, 62-800 Kalisz, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Przespolew Pański 7, 62-834 Ceków

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Leszek Tuzimek

Kancelaria Komornicza, Al. Wolności 10/12, Kalisz, 62-800 Kalisz

tel. 062 764 10 88 / fax. 062 764 10 88

Sygnatura: Km 16/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Leszek Tuzimek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Przespolew Pański 7/-,-, 62-834 Ceków, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00038279/9.
Opis nieruchomości:
Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 z późn.zm.; dalej ustawa) nabywcą nieruchomośći rolnej może być tylko rolnik indywidualny lub jego małżonek, o ile nabywana nieruchomość lub jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podmioty wymienione w art. 2a ust.3 ustawy (osoby bliskie zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, parki narodowe a także w wyniku dziedziczenia i zapisu windykacyjnego oraz w toku restrukturyzacji), niewyłączone od udziału w przetargu na podstawie przepisów k.p.c. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nie może przekroczyć 300 ha, ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Nabywca jest zobowiązany do przedstawienia na licytacji dowodów potwierdzających spełnienia warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu: oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa w rozumieniu ustawy gospodarstwa rolnego, poświadczonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta); zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne; oświadczenia o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem lub współwłaścicielem ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta; dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o których mowa w §6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 109) oraz dokumentów wydanych przez właściciwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust.1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 powołanej ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Suma oszacowania wynosi 81 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Kalisz 23 1020 2212 0000 5902 0079 8942.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Leszek Tuzimek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: