Licytacja 745/16 z dnia 2019/02/14

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Mieszkanie w Kaliszu

  • nr księgi wieczystej: KZ1A/00011402/6
  • suma oszacowana: 152000
  • kwota wywołania: -33% 101333,33
  • wadium: 15200,00
  • postęp: 1520,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/14 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"S_1381_1_PGNH-H(01).JPG","size":244212,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3633\/S_1381_1_PGNH-H%2801%29.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3633\/thumbnail\/S_1381_1_PGNH-H%2801%29.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1381_1_PGNH-H%2801%29.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"S_1381_1_PGNH-H.JPG","size":285599,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3633\/S_1381_1_PGNH-H.JPG","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3633\/thumbnail\/S_1381_1_PGNH-H.JPG","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=S_1381_1_PGNH-H.JPG&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd rejonowy w Kaliszu

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Cementowa 9/2, Kalisz, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Monika Talarczyk

Kancelaria Komornicza, Al.Wolności 10, Kalisz, 62-800 Kalisz

tel. / fax.

Sygnatura: Km 745/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu z siedzibą przy AL. WOLNOŚCI 13, 62-800 Kalisz, pokój 129, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Cementowa 9/2, 62-800 Kalisz, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Kaliszu prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1A/00011402/6.

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 14 1020 2212 0000 5802 0079 8959.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu mieszczącym się pod adresem: AL. WOLNOŚCI 13, Kalisz, 62-800 Kalisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Monika Talarczyk

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: