Licytacja 254/18 z dnia 2019/02/15

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Sierpcu

  • nr księgi wieczystej: PL1E/00009094/2
  • suma oszacowana: 350000
  • kwota wywołania: -25% 262500,00
  • wadium: 35000,00
  • postęp: 3500,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/15 12:45

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-25 o 11.25.07.jpg","size":163899,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3634\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2011.25.07.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3634\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2011.25.07.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-25%20o%2011.25.07.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wiosny Ludów, Sierpc, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Zawiszy Czarnego 12, Sierpc, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza, Jana Pawła II 29A, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 14 23 / fax. 24 275 14 23

Sygnatura: Km 254/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-02-2019 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zawiszy Czarnego 12 , 09-200 Sierpc, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00009094/2.

Suma oszacowania wynosi 350 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 262 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu mieszczącym się pod adresem: Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Alicja Peda

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: