Licytacja 782/18 z dnia 2019/02/18

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Dom w trakcie budowy w Tylicach pod Zgorzelcem

  • nr księgi wieczystej: JG1Z/00037294/6
  • suma oszacowana: 178000
  • kwota wywołania: -25% 133500,00
  • wadium: 17800,00
  • postęp: 1780,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/18 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.03.25.png","size":979930,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.03.37.png","size":853276,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.37.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.37.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.37.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.03.49.png","size":833784,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.49.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.49.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.03.49.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.04.04.png","size":848693,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.04.04.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.04.04.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.04.04.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.04.15.png","size":759686,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.04.15.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3636\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.04.15.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.04.15.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

59-900 Tylice, Zgorzelec, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu

Mirosław Wierzbicki

Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 8/2, 59-900 Zgorzelec, konto: 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521

tel. 757717257 / fax. 757750938

Sygnatura: KM 782/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Mirosław Wierzbicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zgorzelcu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 104, 59-900 Zgorzelec, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Tylice, 59-900 Zgorzelec, dla której SĄD REJONOWY ZGORZELEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1Z/00037294/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę nr 79 o pow. 1000 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy. Działka nieogrodzona, płaska o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej działka sąsiaduje z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W zachodniej części działki realizowana jest budowa domu mieszkalnego dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 141,3 m2 każdy. Pozostała część działki jest niezagospodarowana i porośnięta dziko roślinnością samosiejną. Budynek powstaje w technologii tradycyjnej jako murowany z pustaków ceramicznych ze stropem drewnianym, przykryty dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką ceramiczną. Stan zaawansowania prac jest zróżnicowany. W obydwu segmentach zostały wykonane prace stanu zerowego, w jednym z nich wykonano w dużej części prace związane z budową ścian, rozpoczęto budowę stropów, wzniesiona konstrukcja dachu uległa zawaleniu. W drugim segmencie rozpoczęte zostały tylko prace polegające na murowaniu ścian parteru. Z uwagi na fakt, iż budowa została przerwana kilka lat temu i niezabezpieczona, widoczne są częściowe zniszczenia na ostatnim poziomie wznoszonych ścian. Po zakończeniu budowy będzie możliwe wydzielenie dwóch niezależnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie bliźniaczej.

Suma oszacowania wynosi 178 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 133 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. 56 1020 2137 0000 9502 0043 9521.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wierzbicki

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: