Licytacja 1230/17 z dnia 2019/02/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Redzie przy ul. Osadniczej

  • nr księgi wieczystej: GD1W/00094024/6
  • suma oszacowana: 239600
  • kwota wywołania: -25% 179700,00
  • wadium: 23960,00
  • postęp: 2396,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/20 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.36.12.png","size":570287,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.36.26.png","size":529739,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.26.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.26.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.26.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.36.38.png","size":531589,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.38.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.38.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.36.38.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 12.50.21.png","size":733476,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.50.21.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3638\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.50.21.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2012.50.21.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

OSADNICZA 1/B4, 84-240 REDA

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

Sygnatura: KM 1230/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój sala 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy OSADNICZA 1/B4, 84-240 REDA, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00094024/6.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze i składa się, zgodnie z zapisami działu I księgi wieczystej, z pokoju z aneksem, pokoju, przedpokoju i łazienki.o pow. 48,90 m2. Lokale w budynku standardowo wyposażone są w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Zgodnie z postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Redzie Maciej Nogalskiego z dnia 22.05.2018 r. dokonano oszacowania nieruchomości lokalowej położonej w Redzie przy ul. Osadniczej 1/B4 na podstawie dokumentów uzyskanych z Urzędu Miasta i innych. Mając powyższe na uwadze przyjęto stan techniczny i standard mieszkania przeciętny - średni. Mieszkanie usytuowane jest w pięcio-piętrowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Pod budynkiem jest hala garażowa. Sąsiedztwo budynku stanowią budynki wielorodzinne, szkoła. Niedaleko zlokalizowany jest kompleks, w którym znajduje się Aquapark Reda. Lokalizacja na terenie Redy dobra.

Suma oszacowania wynosi 239 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Maciej Nogalski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: