Licytacja 814/18 z dnia 2019/02/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Szczecinku przy ul. Toruńskiej

  • nr księgi wieczystej: KO1I/00043736/3
  • suma oszacowana: 103724
  • kwota wywołania: -25% 77793,00
  • wadium: 10372,40
  • postęp: 1038,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/20 12:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.11.43.png","size":618490,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.11.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.11.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.11.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.11.57.png","size":581342,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.11.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.11.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.11.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.12.12.png","size":630229,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.12.24.png","size":314753,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.24.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.24.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.24.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.12.35.png","size":399467,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.35.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3639\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.35.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.12.35.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Jasna 3, 78-400 Szczecinek, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Toruńska 19/5, 78-400 Szczecinek

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku

Krystyna Teresa Pietrak

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 51, Szczecinek, 78-400 Szczecinek

tel. 94 37142 11; 947192029 / fax. 94 37142 13

Sygnatura: Km 814/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Krystyna Teresa Pietrak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Szczecinku z siedzibą przy Jasna 3, 78-400 Szczecinek, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Toruńska 19/5, 78-400 Szczecinek, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1I/00043736/3.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 80,02 m(2), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy i garażu, Z lokalem związany jest udział we własności wspólnych części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz w prawie własności działki gruntu do 163/1000 UWAGA: WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W LICYTACJI JEST STWIERDZENIE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO, ŻE RĘKOJMIA ZOSTAŁA WPŁACONA W KASIE KANCELARII LUB ZNAJDUJE SIĘ NA KONCIE KOMORNIKA W DNIU POPRZEDZAJĄCYM PRZETARG . ZGODNIE Z ART. 1 UST. 1 PKT 1A I 3 W ZW. Z ART. 4 PKT 1 W ZW. Z ART. 6 UST. 1 PKT 1. W ZW. Z ART. 7 UST. 1 PKT 1A USTAWY Z DNIA 9.09.2000 R. O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH NA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI CIĄŻYŁ BĘDZIE OBOWIĄZEK ZAPŁATY PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH W WYSOKOŚCI 2% WYLICYTOWANEJ CENY.

Suma oszacowania wynosi 103 724,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 77 793,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 372,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I O. Centrum w Koszalinie 41 10202791 0000 7202 0060 3779 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku mieszczącym się pod adresem: Jasna 3, Szczecinek, 78-400 Szczecinek.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Krystyna Teresa Pietrak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: