Licytacja 1520/16 z dnia 2019/02/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowana działka w Krakowie przy ul. Kordiana

  • nr księgi wieczystej: KR1P/00231477/7
  • suma oszacowana: 61891
  • kwota wywołania: -25% 46419,00
  • wadium: 6189,10
  • postęp: 619,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/21 09:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.26.34.png","size":953071,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3640\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.26.34.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3640\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.26.34.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.26.34.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.27.12.png","size":701912,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3640\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.27.12.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3640\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.27.12.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.27.12.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 13.36.48.png","size":864425,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3640\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.36.48.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3640\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.36.48.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2013.36.48.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Okręgowy w Krakowie, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul. Kordiana , 31-868 Kraków

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie

Konrad Rosiek

Kancelaria Komornicza, Erazma Jerzmanowskiego 40/7, Kraków, 30-836 Kraków

tel. 12 359 16 65 / fax. 12 358 37 19

Sygnatura: Km 1520/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Konrad Rosiek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie, Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-42, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Kordiana , 31-868 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00231477/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona przy ul. Kordiana, w sąsiedztwie ulicy Wincentego Witosa, na terenie osiedla Kurdwanów, w odległości ok. 7 km na południe od centrum miasta, za jakie uważany jest Rynek Główny. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a w dalszej odległości zabudowa wielorodzinna oraz usługowa. Okolica charakteryzuje się wysokim stopniem urbanizacji. W pobliżu znajdują się liczne punkty handlowo- usługowe a także ośrodki edukacyjne, park osiedlowy itp. Nieruchomość położona jest korzystnie pod kątem dostępu do komunikacji miejskiej. Wzdłuż ulicy Wincentego Witosa, w odległości około 100 m od nieruchomości przebiegają liczne linie autobusowe oraz tramwajowe, umożliwiające bezproblemowe poruszanie się po mieście. Działki ewidencyjne nr 190/22 oraz 190/23 tworzą zwartą nieruchomość, o regularnym kształcie zbliżonym do figury trapezu, są niezabudowane, niezagospodarowane i porośnięte zielenią nieurzadzoną, trawą, krzakami. Ukształtowanie terenu działek płaskie. Działki nie posiadają prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Od strony południowej przylegają one do działki ewidencyjnej nr 276/1 objętej księgą wieczystą KR1P/00168669/7. Zgodnie z zapisami księgi wieczystej działka 276/1, jest własnością Skarbu Państwa, oddaną w użytkowanie wieczyste osobie prawnej USS FPROP (1) sp. z o.o. W dziale I spis praw księgi wieczystej KR1P/00231477/7 brak jest informacji o prawie służebności przejazdu po działce 276/1. Działki posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej oraz gazowej, teletechnicznej i kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna przebiega w odległości około 10 m od granicy nieruchomości, sieć wodociągowa oraz teletechniczna przebiegają po działce 276/1, wzdłuż południowej granicy działek wycenianych a sieć gazowa przebiega po działce 190/22 i 190/23 wzdłuż ich południowej granicy. Zgodnie z uchwałą nr LXXIX/1938/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Kurdwanów"- ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 4828 działki ewidencyjne nr 190/22 i 190/23 położone w Krakowie Podgórzu, obręb ewidencyjny nr 63 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem- ZPp44- tereny zieleni urządzonej, wewnątrzosiedlowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń towarzyszącą obiektom budowlanym.

Suma oszacowania wynosi 61 891,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 418,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 189,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: MAŁOPOLSKI BS w WIELICZCE f/Kraków 05 8619 0006 0030 0325 8058 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Konrad Rosiek

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: