Licytacja 574/18 z dnia 2019/02/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Dom w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Różanej

  • nr księgi wieczystej: KZ1W/00081396/1
  • suma oszacowana: 331000
  • kwota wywołania: -33% 220667,00
  • wadium: 33100,00
  • postęp: 3310,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/21 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 14.48.20.png","size":607358,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3643\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.20.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3643\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.20.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.20.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 14.48.36.png","size":573441,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3643\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3643\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-25 at 14.48.51.png","size":547246,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3643\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.51.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3643\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.51.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-25%20at%2014.48.51.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Sądowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Różana 63-400, Ostrów Wlkp, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim

Tomasz Szalonka

Kancelaria Komornicza, ul.Kompałły 3A, Ostrów Wlkp, 63-400 Ostrów Wlkp

tel. 62 5917403 / fax. 62 5917403

Sygnatura: Km 574/18

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Szalonka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul.Sądowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Różana , 63-400 Ostrów Wlkp, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00081396/1.

Suma oszacowania wynosi 331 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ALIOR BANK 24 249000050000451092734240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz Szalonka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: