Licytacja 1498/10 z dnia 2019/02/12

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Blachowni pod Częstochową

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00116380/5
  • suma oszacowana: 68200
  • kwota wywołania: -33% 45467,00
  • wadium: 6820,00
  • postęp: 682,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/12 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 15.29.36.png","size":755833,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3650\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.29.36.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3650\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.29.36.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.29.36.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 15.29.47.png","size":415124,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3650\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.29.47.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3650\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.29.47.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.29.47.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-201 Częstochowa

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Cisiańska 125/1, 42-290 Cisie, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Dariusz Olczyk

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3610607 / fax. 34 3669989

Sygnatura: Km 1498/10

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-201 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Cisiańska 125/1,Cisie, 42-290 Blachownia, dla którego IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00116380/5.

Suma oszacowania wynosi 68 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego o Warszawa 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację z podaniem sygnatury akt sądowych.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Olczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: