Licytacja 472/17 z dnia 2019/02/13

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Częstochowie

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00145401/1
  • suma oszacowana: 79400
  • kwota wywołania: -25% 59550,00
  • wadium: 7940,00
  • postęp: 794,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/13 09:50

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 15.39.56.jpg","size":123489,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3651\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2015.39.56.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3651\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2015.39.56.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2015.39.56.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy w Częstochowie, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego, Częstochowa, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Sosnowa 9/11, Częstochowa, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Dariusz Olczyk

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 34 3610607 / fax. 34 3669989

Sygnatura: Km 472/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dariusz Olczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-02-2019 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-201 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Sosnowa 9/11/9, 42-200 Częstochowa, dla którego IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00145401/1.

Suma oszacowania wynosi 79 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego o Warszawa 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację z podaniem sygnatury akt sądowych.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego , wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Olczyk

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: