Licytacja 1077/17 z dnia 2019/02/14

Kategoria - Nieruchomość - Garaż

Zabudowana działka pod Gorzowem Wielkopolskim

  • nr księgi wieczystej: GW1G/00096437/5
  • suma oszacowana: 60000
  • kwota wywołania: -25% 45000,00
  • wadium: 6000,00
  • postęp: 600,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/14 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 15.57.32.png","size":768708,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3652\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.57.32.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3652\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.57.32.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.57.32.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 15.57.43.png","size":937220,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3652\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.57.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3652\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.57.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2015.57.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Chopina 52 blok 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

ul.Leśna 26,Nowiny Wielkie, 66-460 Witnica

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Urszula Przetacka

Kancelaria Komornicza, Walczaka 2A, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 957364108 / fax. 0957364108

Sygnatura: Km 1077/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy Chopina 52 blok 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Leśna 26,Nowiny Wielkie, 66-460 Witnica, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00096437/5.

Suma oszacowania wynosi 60 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 par. 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 31 83550009 0054 9336 2000 0001.

Z zastrzeżeniem, iż wpłata powinna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za numer księgi wieczystej).


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Chopina 52 blok 10, Gorzów Wielkopolski, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: