Licytacja 795/17 z dnia 2019/02/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w działce pod Biłgorajem

  • nr księgi wieczystej: ZA1B/00049478/1
  • suma oszacowana: 860
  • kwota wywołania: -25% 645,00
  • wadium: 86,00
  • postęp: 9,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/19 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 16.02.32.jpg","size":87750,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3653\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.02.32.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3653\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.02.32.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.02.32.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Biłgoraj, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Rokitów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju

Robert Wolanin

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 8, Biłgoraj, 23-400 Biłgoraj

tel. 846860149 / fax. 846860149

Sygnatura: KM 795/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Robert Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Rokitów, 23-465 Turobin, dla której Sąd Rejonowy w Biłgoraju prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1B/00049478/1.


Opis nieruchomości:
1/2 udziału we współwłasności działki nr 869 pow. 0,08 ha, położonej w miejscowości Rokitów, stanowiącej drogę dojazdową

Suma oszacowania wynosi 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 645,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do godziny 15-stej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można również złożyć na rachunek bankowy komornika ( Bank Spółdzielczy w Biłgoraju Centrala 64960200070015465720000001) - kwota winna być wpłacona na rachunek we wskazanym wyżej terminie.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Robert Wolanin

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: