Licytacja 22/15 z dnia 2019/02/19

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Żarach

  • nr księgi wieczystej: ZG1R/00044590/0
  • suma oszacowana: 51700
  • kwota wywołania: -33% 34466,67
  • wadium: 5170,00
  • postęp: 517,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/19 13:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 16.23.25.jpg","size":76081,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3654\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.23.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3654\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.23.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.23.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Spokojna, Żary, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kazimierza Wielkiego 40, Żary, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żarach

Michał Kupny

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 3, Żary, 68-200 Żary

tel. 68 374 96 79 / fax. 68 374 96 79

www.zary2.komornik.pl

Sygnatura: KMP 22/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Michał Kupny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20/ , 68-200 Żary, pokój 118, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Kazimierza Wielkiego 40, 68-200 Żary, dla którego SĄD REJONOWY ŻARY V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00044590/0.


Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 3 położony na II-kondygnacji w budynku mieszkalnym 4-lokalowym nr 38-40, w klatce nr 40 w Żarach, ul. Kazimierza Wielkiego o łącznej pow.użytk 33,10m2 + piwnica 1,30 m2

 

Suma oszacowania wynosi 51 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 34 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 170,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto komornika w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Żarach nr 45 10205460 0000 5102 0005 9212. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Zgodnie z przepisem 976 parag.1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Operaty szacunkowe oraz protokoły opisu i oszacowania tych nieruchomości wraz z wypisem z ewidencji gruntów i mapką z akt egzekucyjnych znajdują się do wglądu w aktach Sądu Rejonowego w Żarach Wydział I Cywilny i kancelarii komornika. Nieruchomości tą można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Michał Kupny

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: