Licytacja 2269/18 z dnia 2019/02/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/2 w niezabudowanej działka w Rzeszowie

  • nr księgi wieczystej: RZ1Z/00045667/6
  • suma oszacowana: 43765
  • kwota wywołania: -25% 32824,00
  • wadium: 4376,50
  • postęp: 438,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/20 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 16.52.55.jpg","size":80803,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3658\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.52.55.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3658\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.52.55.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2016.52.55.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Generała Józefa Kustronia, Rzeszów, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Załęże, Rzeszów, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Mirosław Wolanin

Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów

tel. 0177157878 / fax.

Sygnatura: Km 2269/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-02-2019 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 35-322 Rzeszów, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00045667/6.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest udział 1/2 nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr Ew. 323/6 o pow. 0,2595 ha – położonej w Rzeszowie w rejonie ulicy Stączka, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie, Obręb 220 Załęże. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr RZ1Z/00045667/6. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Rzeszowie w rejonie ulicy Stączka, w Obrębie 220 Załęże, gmina M. Rzeszów, powiat M. Rzeszów, woj. podkarpackie. Sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane wykorzystywane rolniczo oraz nieruchomości zadrzewione i zakrzewione, a także droga ekspresowa S19 (na estakadzie w oddaleniu ok. 15 m od działki) Parcela posiada kształt regularny, wydłużony – prostokątny. Przedmiotowa działka jest niezabudowana, nieogrodzona i na dzień wyceny wykorzystywane jako rola (nieużytki).Teren działki jest płaski - deniwelacja nie występuje. Dojazd odbywa się z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej asfaltowej (droga techniczna przy S19). Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 7,0 km od centrum.

Suma oszacowania wynosi 43 765,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 32 823,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 376,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Mirosław Wolanin

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: