Licytacja 452/18 z dnia 2019/02/27

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział 1/2 w niezabudowanych działkach pod Częstochową

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00082063/9
  • suma oszacowana: 8800
  • kwota wywołania: -25% 6600,00
  • wadium: 880,00
  • postęp: 88,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/27 11:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 17.02.43.png","size":731861,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.02.43.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.02.43.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.02.43.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 17.02.53.png","size":456706,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.02.53.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.02.53.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.02.53.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 17.03.05.png","size":543413,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.03.05.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.03.05.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.03.05.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-30 at 17.03.17.png","size":669890,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.03.17.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3659\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.03.17.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-30%20at%2017.03.17.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 23/35

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Skrzydlów gm. Kłomnice

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

AgnieszkaPiskuła

Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 ul. Okólna 81 A

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460

tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 452/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 luty 2019 r. o godz. 09:20 w sali numer 22Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa działka nr 1878, 1959, 2558, 2579 - udział 1/2położonej w miejscowości Skrzydlów gm Kłomnice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowienr KW CZ1C/00082063/9.

Dla nieruchomości obowiązuje Uchwała nr 129. XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31-03-2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłomnice zgodnie z którą powierzchnia ponad 1 ha została zakwalifikowana jako tereny rolne

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17.600,00 zł.

Udział dłużnika oszacowany na kwotę: 8 800,00 zł.

Cena wywołania udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4wartości oszacowania tj. kwotę: 6 600,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię na konto sądu prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 880,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 2890/18 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi, dokument potwierdzający jego tożsamość, oraz dokumenty wymienione w art. 7 ustawy z 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803).

 

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA:

- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

- W związku z ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 poz. 585) do licytacji może przystąpić jedynie osoba, o której mowa w art. 2a ustawy z 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 poz. 803), bądź osoba, która okaże decyzję Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości rolnej.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Piskuła

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: