Licytacja 1479/15 z dnia 2019/02/28

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Pułtuskiem

  • nr księgi wieczystej: OS1U/00047300/0
  • suma oszacowana: 116400
  • kwota wywołania: -25% 87300,00
  • wadium: 11640,00
  • postęp: 1164,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/28 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-30 o 17.06.44.jpg","size":148947,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3660\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2017.06.44.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3660\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2017.06.44.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-30%20o%2017.06.44.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Rynek, Pułtusk, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Budy Obrębskie, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku

Wojciech Jamiołkowski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Pułtusk, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736

Sygnatura: Km 1479/15

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku z siedzibą przy Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Budy Obrębskie, 06-121 Pokrzywnica, dla której Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1U/00047300/0.


Opis nieruchomości:
zabudowana działka gruntu o nr 63 i powierzchni 2,2300 ha Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci prawa służebności osobistej , którego łączna wartość wynosi 26.000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 116 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 640,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 45150013861213800339280000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pułtusku mieszczącym się pod adresem: Rynek 37, Pułtusk, 06-100 Pułtusk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Wojciech Jamiołkowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: