Licytacja 782/17 z dnia 2019/03/07

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Kawalerka w Czerminie koło Kalisza

  • nr księgi wieczystej: KZ1P/00030697/4
  • suma oszacowana: 12000
  • kwota wywołania: -25% 9000,00
  • wadium: 1200,00
  • postęp: 120,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/07 09:20

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.18.57.png","size":639564,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3664\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.18.57.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3664\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.18.57.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.18.57.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-01-31 at 11.19.25.png","size":716333,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3664\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.19.25.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3664\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.19.25.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-01-31%20at%2011.19.25.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Malińska 21, 63-300 Pleszew, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Czermin 4/5, 63-304 Czermin, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 14, 63-300 PLESZEW

tel. 627610714 / fax. 627610714

Sygnatura: Km 782/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-03-2019 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 PLESZEW, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Czermin 4/5, 63-304 Czermin, wadium dzień przed, dla którego Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00030697/4.

Suma oszacowania wynosi 12 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie mieszczącym się pod adresem: Malińska 21, 63-300 PLESZEW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Tomczak

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: