Licytacja 986/14 z dnia 2019/03/05

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Niezabudowane działki pod Żywcem

  • nr księgi wieczystej: BB1Z/00049125/5
  • suma oszacowana: 32000
  • kwota wywołania: -25% 24000,00
  • wadium: 3200,00
  • postęp: 320,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/05 12:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.08.49.jpg","size":90567,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.08.49.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.08.49.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.08.49.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.11.36.jpg","size":128287,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.11.36.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.11.36.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.11.36.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.12.14.jpg","size":171431,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.12.14.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.12.14.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.12.14.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.14.57.jpg","size":145217,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.14.57.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.14.57.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.14.57.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.16.25.jpg","size":109938,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.16.25.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.16.25.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.16.25.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.17.30.jpg","size":104145,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.17.30.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.17.30.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.17.30.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.20.24.jpg","size":89888,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.20.24.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.20.24.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.20.24.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-01-31 o 11.22.47.jpg","size":86136,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.22.47.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3666\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.22.47.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-01-31%20o%2011.22.47.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Tadeusza Kościuszki, Żywiec, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Milówka, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żywcu

Dariusz Klimkowski

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 42, Żywiec, 34-300 Żywiec

tel. 338674645 / fax. 338674645

Sygnatura: KM 986/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski na podstawie art. 1013 zn 6 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Milówce, 34-360 Milówka, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1Z/00049125/5.


Opis nieruchomości:
Niezabudowane działki nr ewid. 42, 58, 85, 1740, 1785, 1833, 1841, 1925, 1952, 1996, 1499 o łącznej powierzchni 0,7400 ha położonej w Milówce. Zgodnie z art. 2a Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, zwanej dalej ustawą, nabywcą nieruchomości rolnej innej niż wymieniona w art. 1a ustawy, może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Przepisy art. 2a ust. 1 i 2 ustawy nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez: osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z ochroną przyrody; w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego; na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego; w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ustawy, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek podmiotów wskazanych w art. 2a ust. 4 ustawy i przy zachowaniu wymogów określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1 ustawy, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności, o których mowa w art. 2b ust. 2 ustawy, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy. Przepisów art. 2b ust. 1 i 2 ustawy nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1ustawy, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy. Na zasadach określonych w art. 3 ustawy Agencję Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu.

Suma oszacowania wynosi 32 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do rozpoczęcia przetargu. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 18124048811111000053338332.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia zgodnie z art. 871 kpc., tj. w dniu licytacji winien złożyć 1/5 ceny, a reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03-02-1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.).

 


Komornik Sądowy


Dariusz Klimkowski

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: