Licytacja 660/07 z dnia 2019/02/19

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłej jednostki wojskowej o pow. 87,68 ha

  • nr księgi wieczystej: JG1B/00018450/8
  • suma oszacowana: 1864500
  • kwota wywołania: -25% 1398375,00
  • wadium: 186450,00
  • postęp: 18645,00
  • data i godzina licytacji: 2019/02/19 14:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-08 at 13.18.10.png","size":984674,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3667\/Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.18.10.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3667\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.18.10.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.18.10.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-02-08 at 13.18.52.png","size":909389,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3667\/Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.18.52.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3667\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.18.52.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.18.52.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-02-08 at 13.19.22.png","size":936321,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3667\/Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.19.22.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3667\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.19.22.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-08%20at%2013.19.22.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Trzebień, 59-700 Bolesławiec

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu

Grzegorz Krukar

Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec

tel. 756448153 / fax. 757890892

Sygnatura: Km 660/07

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, pokój 19, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Trzebień, 59-700 Bolesławiec, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1B/00018450/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłej jednostki wojskowej tj. działka nr 508 o powierzchni 87,68 ha zabudowana budynkami magazynowymi, składowymi, warsztatowymi, pomocniczymi i budynkami byłej wartowni wraz z zadrzewieniami przeznaczona w m.p.z.p. pod tereny działalności gospodarczej związanej z gospodarką leśną i oznaczona na rysunkach planu symbolem Pul.

Suma oszacowania wynosi 1 864 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 398 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 186 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Krukar

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: