Licytacja 490/18 z dnia 2019/03/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka w Krakowie

  • nr księgi wieczystej: KR1P/00327548/6
  • suma oszacowana: 763899
  • kwota wywołania: -25% 572925,00
  • wadium: 76389,90
  • postęp: 7639,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/18 13:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-02-22 o 16.07.39.jpg","size":230433,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3717\/Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.07.39.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3717\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.07.39.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.07.39.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-02-22 o 16.07.57.jpg","size":141089,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3717\/Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.07.57.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3717\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.07.57.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-02-22%20o%2016.07.57.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

District Court for Kraków-Podgórze in Krakow, Przy Rondzie, Kraków, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Księdza Władysława Dercza 2, Kraków, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała
Kancelaria Komornicza w Krakowie
30-701 Kraków, ul. Ślusarska 8/LU1
tel.: +48 12 294 18 30, fax: +48 12 294 18 31, www.komornikdrzymala.pl, email: krakow5@komornik.pl
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 42861900060030002580650001

 

Sygnatura: KM 490/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 13:30w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z siedzibą przy ul.Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój D-27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Ks. Dercza 2,30-437 Kraków, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00327548/6.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych: nr 263/383 o powierzchni 0,0118 ha oraz nr 263/382 o powierzchni 0,0373 ha, położona w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 69 przy ul. ks. Dercza 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 216,09m2. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 06 marca 2019r. w godz. 10:00 - 10:30


Suma oszacowania wynosi 763 899,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 572 924,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 389,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Małopolski Bank Spółdzielczy 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie: www.komornikdrzymala.pl

K O M O R N I K

Andrzej Drzymała

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: