Licytacja 427/18 z dnia 2019/03/20

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Redzie

  • nr księgi wieczystej: WL1A/00041251/0
  • suma oszacowana: 198000
  • kwota wywołania: -25% 148500,00
  • wadium: 19800,00
  • postęp: 1980,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/20 10:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-02-27 o 12.42.59.jpg","size":198527,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3743\/Zrzut%20ekranu%202019-02-27%20o%2012.42.59.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3743\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-02-27%20o%2012.42.59.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-02-27%20o%2012.42.59.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, 1 Maja, Puck, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Gdańska 59/4, Reda, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Adam Grzona

Kancelaria Komornicza, Jana III Sobieskiego 221, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 572 37 64 / fax. 58 572 37 64

Sygnatura: Km 427/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Adam Grzona na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 , pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Gdańska 59/4, 84-240 Reda, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00041251/0.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny obejmuje trzy pokoje, łazienkę, przedpokój, kuchnię oraz pomieszczenie piwniczne o łącznej powierzchni 74,44 m2. Powierzchnia mieszkania: 74,44 m2, powierzchnia piwnicy: 1,49 m2. Nieruchomość jest wydzierżawiona na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 30.03.2012 r. Umowa dzierżawy została zawarta na czas oznaczony, do dnia 29.03.2042 r.

Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 83 1020 1811 0000 0602 0205 5184.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck od godz. 09:00 do godz. 15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adam Grzona

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: