Licytacja 1848/17 z dnia 2019/03/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działki niezabudowane koło Tarczyna

  • nr księgi wieczystej: RA1G/00067445/2
  • suma oszacowana: 113000
  • kwota wywołania: -25% 84750,00
  • wadium: 11300,00
  • postęp: 1130,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/21 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.44.11.png","size":654497,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3744\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.44.11.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3744\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.44.11.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.44.11.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sportowa 14, 05-600 Grójec

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

05-555 Janówek, Poland

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33lok.2.04, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 332 92 05

Sygnatura: KM 1848/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Janówek, 05-555 Tarczyn, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1G/00067445/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Janówek składająca się działek oznaczonych nr 44/13 o powierzchni 0,0446ha, nr 44/14 o powierzchni 0,1417 ha, nr 44/15 o powierzchni 0,1190 ha, nr 44/16 o powierzchni 0,1366 ha i nr 44/17 o powierzchni 0,1366 ha (działki o łącznej powierzchni 0,4852 ha), arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb 0007_Janówek, jednostka ewidencyjna 141806_5,Tarczyn-obszar wiejski, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie. Działka nr 44/16 o powierzchni 0,1366 ha kształcie zbliżonym do prostokąta frontu od ulicy Kasztanowej około 25 metrów i długości około 55 metrów. Teren działki płaski z niewielkim skłonem w kierunku południowym do cieku wodnego. Działka nie zabudowana, nie ogrodzona, porośnięta samosiewami drzew – mniejsze zadrzewienie niż na działce nr 44/15. Przy cieku teren podmokły. Działka posiada dostępność infrastruktury technicznej w postaci wodociągu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu ziemnego i telefonu.

Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu I Wydziale Cywilny mieszczącym się pod adresem: ul. Sportowa 14, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Do nabycia nieruchomości rolnej w licytacji będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592). Zgodnie z art. 2a ust 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 2a ust 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 (zgoda Prezesa Agencji), w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, spełnienia warunków określonych w art. 6 (definicja rolnika indywidualnego), a co za tym idzie złożenia dowodów o których mowa w art. 7 i 8 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592) pod rygorem odmowy uczestniczenia w przetargu w charakterze licytanta.

 

Komornik Sądowy

Paweł Myszkowski

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: