Licytacja 505/18 z dnia 2019/03/26

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w Elblągu przy ul. Królewieckiej

  • nr księgi wieczystej: EL1E/00087686/8
  • suma oszacowana: 160000
  • kwota wywołania: -25% 120000,00
  • wadium: 16000,00
  • postęp: 1600,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/26 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-27 at 12.52.39.png","size":713089,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3747\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.52.39.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3747\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.52.39.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-27%20at%2012.52.39.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, Poland

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

82-300 Elbląg, Królewiecka 142A/34

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk Kancelaria Komornicza W Elblągu

82-300 Elbląg Hetmańska 31/24

tel. 0552355115


KM 505/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL1E/00087686/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Henryk Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu mającego siedzibę: 82-300 Elbląg, Płk. Dąbka 21 w sali 119 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i piwnicy o łącznej powierzchni 53,3000M2 oraz udział w części wspólnej nieruchomości KW 66410 wielkość udziału 21/1000 położonej: 82-300 Elbląg, Królewiecka 142A/34, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1 E/00087686/8

Suma oszacowania wynosi 160 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO SA II O. w Elblągu 37 12402265 1111 0010 3673 0109 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w Elblągu Henryka Kowalczyka odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, a na tydzień przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w sekretariacie IX Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Elblągu pod sygn. IX Co 472/18. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: