Licytacja 661/17 z dnia 2019/03/27

Kategoria - Nieruchomość - Lokal mieszkalny

Mieszkanie w okolicy Kołobrzegu

  • nr księgi wieczystej: SZ1G/00027425/1
  • suma oszacowana: 417200
  • kwota wywołania: -25% 312900,00
  • wadium: 41720,00
  • postęp: 4172,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/27 08:30

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-02-28 at 15.56.40.png","size":781186,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3748\/Screen%20Shot%202019-02-28%20at%2015.56.40.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3748\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-02-28%20at%2015.56.40.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-02-28%20at%2015.56.40.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Wysoka Brama, Gryfice, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Mrzeżyno, Polska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
Jacek Krzyśka
Kancelaria Komornicza w Gryficach
72-300 Gryfice ul.Armii Krajowej 3
www.komornik.net,
gryfice.komornik®gmail.com
tel. (091) 38-446-23, fax (091) 38-450-32
konto: PKO BP 0/Kołobrzeg 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404 W odpowiedzi podać: Sygn.akt KM 661/17

OBWIESZCZENIE


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Jacek Krzyśka zawiadamia na podstawie art. 953
kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 08:30 w sali nr 3 w Wydziale Cywilnym
Sądu Rejonowego w Gryficach odbędzie się:


PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno gm. Trzebiatów przy ul. Rybackiej 4
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 85,54 m2 wraz z udziałem
5195/10000 w nieruchomości wspólnej oraz budynek gospodarczy o pow. użytkowej 27,47 m2
przeznaczony na cele mieszkalno-usługowe. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 500 m od
plaży i ok. 200 m od centrum miejscowości.
Dla nieruchomości lokalowej i budynku gospodarczego księgę wieczystą nr SZ1G/00027425/1 prowadzi Sąd Rejonowy w Gryficach.
Bliższe informacje na stronie internetowej www.komornik.net i www.licytacje.komornik.pl

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 417.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 312.900,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóżniej do dnia poprzedzającego licytację na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Gryficach prowadzone w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskiego SA Oddz. w Kołobrzegu nr: 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404, podając na dowodzie wpłaty numer sprawy: KM 661/17 oraz dokładny adres wpłacającego. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.


Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 10:00 do 12:00 po uprzednim ustaleniu z Komornikiem,. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gryficach w ciagu trzech dni przed licytacją. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: