Licytacja 886/17 z dnia 2019/03/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowane działki pod Radzyniem Podlaskim

  • nr księgi wieczystej: LU1I/00018064/1
  • suma oszacowana: 110810
  • kwota wywołania: -25% 83108,00
  • wadium: 11081,00
  • postęp: 1109,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/18 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 14.46.43.jpg","size":186375,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3752\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2014.46.43.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3752\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2014.46.43.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2014.46.43.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

The District Court in Radzyń Podlaski, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Radzyń Podlaski, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Ossowa, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

Elżbieta Wierzbicka

Kancelaria Komornicza, Lubelska 38, Międzyrzec Podlaski, 21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 311 92 65 / fax. 83 311 92 65

Sygnatura: KM 886/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, pokój V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Ossowa, 21-310 Wohyń, dla której SĄD REJONOWY RADZYŃ PODLASKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1R/00018064/1.

Suma oszacowania wynosi 110 810,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 107,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 081,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 33203000451110000002363110.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Elżbieta Wierzbicka

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: