Licytacja 548/17 z dnia 2019/03/18

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Działki z zabudowaniem pod Zduńską Wolą

  • nr księgi wieczystej: SR1Z/00026742/0
  • suma oszacowana: 181900
  • kwota wywołania: -33% 121266,67
  • wadium: 18190,00
  • postęp: 1819,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/18 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Screen Shot 2019-03-06 at 16.53.56.png","size":626600,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3753\/Screen%20Shot%202019-03-06%20at%2016.53.56.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3753\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-06%20at%2016.53.56.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-06%20at%2016.53.56.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Screen Shot 2019-03-06 at 16.56.03.png","size":930701,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3753\/Screen%20Shot%202019-03-06%20at%2016.56.03.png","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3753\/thumbnail\/Screen%20Shot%202019-03-06%20at%2016.56.03.png","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Screen%20Shot%202019-03-06%20at%2016.56.03.png&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Żeromskiego, Zduńska Wola, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Góry Prusinowskie, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli

Anna Skibińska

Kancelaria Komornicza, Łaska 21 lok.8 , Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola

tel. 502 942 708 / fax. 43 825 14 87

Sygnatura: Km 548/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kolonia Góry Prusinowskie ,dz.nr 20,dz.nr 46,dz.nr 47, 98-240 Szadek, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/00026742/0.

Suma oszacowania wynosi 181 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 190,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 10204564 0000 5002 0118 4431.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Anna Skibińska

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: