Licytacja 792/17 z dnia 2019/03/20

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Udział w zabudowanej działce pod Zawierciem

  • nr księgi wieczystej: CZ1C/00034481/4
  • suma oszacowana: 62348
  • kwota wywołania: -33% 41565,33
  • wadium: 6234,80
  • postęp: 624,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/20 09:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 15.58.33.jpg","size":188018,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3754\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.58.33.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3754\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.58.33.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.58.33.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 15.59.05.jpg","size":210429,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3754\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.59.05.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3754\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.59.05.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.59.05.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"},{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 15.59.16.jpg","size":205466,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3754\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.59.16.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3754\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.59.16.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2015.59.16.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Leśna, Zawiercie, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Kosowska Niwa, Zawiercie, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu

Piotr Małek

Kancelaria Komornicza, Ks.Kard.Stefana Wyszyńskiego 21, Zawiercie, 42-400 Zawiercie

tel. 326730450 / fax.

Sygnatura: Km 792/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 4, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,Kosowska Niwa, 42-400 Zawiercie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00034481/4.


Opis nieruchomości:
udział wynoszący 4/6 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka ewid. nr 242/3, mapa 2, obręb Kosowska Niwa, o pow. 1.210m), z uwzględnieniem prawa służebności mieszkania. Położenie nieruchomości: 42-400 Zawiercie, ul. Nowowiejska 13B. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: CZ1Z/00034481/4. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa 73 11301017 0021 1000 5290 0004 podając w tytule wpłaty: "Rękojmia KM 792/17, I Co 1148/17". Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu. Na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych.

Suma oszacowania wynosi 62 348,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 565,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 234,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK o. w Katowicach 73 11301017 0021 1000 5290 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu mieszczącym się pod adresem: Leśna 4, Zawiercie, 42-400 Zawiercie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Małek

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: