Licytacja 184/13 z dnia 2019/03/21

Kategoria - Nieruchomość - Grunty, działki

Zabudowana działka pod Pleszewem

  • nr księgi wieczystej: KZ1P/00012096/9
  • suma oszacowana: 100000
  • kwota wywołania: -33% 66666,67
  • wadium: 10000,00
  • postęp: 1000,00
  • data i godzina licytacji: 2019/03/21 11:00

Powiadom na przed końcem licytacji.

{"files":[{"name":"Zrzut ekranu 2019-03-05 o 16.09.13.jpg","size":106159,"url":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3755\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2016.09.13.jpg","thumbnailUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/files\/3755\/thumbnail\/Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2016.09.13.jpg","deleteUrl":"http:\/\/nieruchomosci.e-ksr.pl\/area51\/uploader?file=Zrzut%20ekranu%202019-03-05%20o%2016.09.13.jpg&_method=DELETE","deleteType":"POST"}]}

Pobierz
w pliku PDF
Zadaj
pytanie

Lokalizacja miejsca , w którym odbędzie się licytacja

Sąd Rejonowy, Malińska, Pleszew, Polska

Lokalizacja licytowanego przedmiotu

Koźminiec, Polska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie

Piotr Tomczak

Kancelaria Komornicza, Słowackiego 14, 63-300 PLESZEW

tel. 627610714 / fax. 627610714

Sygnatura: Km 184/13

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie z siedzibą przy Malińska 21, 63-300 PLESZEW, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ,Koźminiec 53, wadium dzień przed, 63-330 Dobrzyca, dla której Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00012096/9.

Suma oszacowania wynosi 100 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Kaliszu 18 10202212 0000 5902 0079 7480.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pleszewie mieszczącym się pod adresem: Malińska 21, 63-300 PLESZEW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Piotr Tomczak

 

Zadaj pytanie o przedmiot

Treść
Podaj email: